ตู้ยามบ้านกาศ


 เดิมที่ใช้บ้านพักของเจ้าหน้าที่สถานีอานามัยตำบลบ้านกาศ เป็นที่ทำการ ต่อมาโดยได้รับการสนับสนุนที่ดินจำนวน 30 ตารางวา จาก พ.ต.อ.นคร ขวานเพชร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.สอง ได้รับการสนุบสนุนค่าก่อสร้างจากข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ชาวตำบลบ้านกาศ และรวบรวมเงิน ช่วยสมทบสร้างที่ทำการ ใหม่ขึ้น ณ ที่ ตั้ง ปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2540 และเข้าร่วมโครงการตู้ยามศิวิไลซ์เมื่อ ปี 2551 โดยเริ่มดำเนินการปรับปรุงตามโครงการฯจนเสร็จสมบรูณ์พร้อมให้บริการด้านต่างๆ เช่น รับแจ้งเอกสารหาย,ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีอุปกรณ์

 ตำบลบ้านกาศ มี 7 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 7.6 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ 1 ตำบล 7 หมู่บ้าน
มีพื้นที่ทั้งหมด 30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 3,546 คน จำนวนครัวเรือน 1,100 ครัวเรือน