ตู้ยามบ้านกวาง


 

ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2542 โดยได้รับงบก่อสร้างจาก จากการบริจาคของประชาชนตำบลบ้านกวาง และต่อมาปี 2551 ได้ย้ายมาก่อสร้างใหม่บริเวณหน้าฌาปนสถาน
หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกวาง โดยได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง เป็น เงิน 600,000 บาท และเปิดทำการเมื่อวันที่ 8 มกราคม  2552

 

มีพื้นที่รับผิดชอบ 1 ตำบล 6 หมู่บ้าน
มีพื้นที่ทั้งหมด 29.33 ตารางกิโลเมตร 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตพื้นที่ ตำบลช่อแฮ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองจังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตพื้นที่ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตพื้นที่ตำบลหัวฝาย และตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตพื้นที่ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร