โครงการตำรวจพันธ์ดี


โครงการตำรวจพันธุ์ดี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง สถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง”

๑. ชื่อโครงการ    ตำรวจพันธุ์ดี“บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง  สถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง”

๒. หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรได้มีโอกาสเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนรวมถึงการขยายความรู้ด้านการเกษตรในครัวเรือน ให้แก่ชุมชนผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปรวมถึงราษฎรทั่วไปที่ประสบภัย

          สถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินการ ภายใต้ชื่อโครงการว่า “ตำรวจพันธุ์ดี” เพื่อจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ ให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้มาศึกษาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะนำไปบริโภคในครัวเรือน และบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกระจายไปสู่ชุมชนตามแนวพระราชดำริ พร้อมขยายผลการดำเนินงานตามโครงการ ไปสู่ครอบครัวข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง  โดยให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด  ปรับแนวทางการดำเนินการตามโครงการให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ให้ข้าราชการตำรวจสามารถเลี้ยงสัตว์ เพาะปลูกพืชผักสวนครัว นำผลผลิตไปบริโภคภายในครัวเรือน พร้อมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถขยายผลการปฏิบัติสู่ชุมชนได้

๓.  วัตถุประสงค์

     ๓.๑  เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว  ในสังกัดสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างบริเวณ     ที่ทำงาน บ้านพัก ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เลี้ยงสัตว์ เพื่อนำผลผลิตมาบริโภค และนำการปฏิบัติดังกล่าวไปสู่ครอบครัว และชุมชน ให้รู้จักการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

     ๓.๒  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง มีความผูกพันและรักหน่วยงานจากการร่วมโครงการที่สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กัน

     ๓.๓  เสริมสร้างและให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดรายจ่าย มีรายได้เสริมสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๔.  เป้าหมาย

          ข้าราชการตำรวจและครอบครัว สังกัดสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง และประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง

๕.  สถานที่

          พื้นที่ว่างในสถานที่ทำงาน บ้านพักเรือนแถว และบ้านพักอาศัยของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง

๖.  ระยะเวลาดำเนินการ   กรกฏาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๗.  วิธีดำเนินการ

      ๗.๑  ขั้นเตรียมการ 

           ๑) สถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง ประชุมชี้แจงให้ทราบถึงนโยบายและความสำคัญของการดำเนินการของโครงการ และให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวเข้าร่วมโครงการ

-๒-

           ๒) การจัดการด้านงบประมาณและขอรับการสนับสนุน

       ๗.๒  ขั้นดำเนินการ

          ๑) สำรวจพื้นที่ว่างในบริเวณที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง และบ้านพัก หรือปรับปรุงพื้นที่ที่เคยดำเนินการปลูกมาก่อน

          ๒) จัดเตรียมพื้นที่ เมล็ดพันธุ์ กำจัดวัชพืช เตรียมปุ๋ย หาแหล่งน้ำ

          ๓) ดำเนินการปลูก และดูแลรักษา

       ๗.๓  ขั้นติดตามประเมินผล

          ให้ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจในสังกัดดำเนินการตามโครงการฯ และส่งผลการดำเนินการให้สถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง ทราบเป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง ทุกก่อนวันที่ ๒๔ ของเดือน (พร้อมภาพประกอบ)

๘.  งบประมาณ

          งบประมาณปกติ สถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

          สถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         ๑๐.๑  ข้าราชการตำรวจและครอบครัวในสังกัดสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง รู้จักการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า และนำการปฏิบัติไปเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น

         ๑๐.๒  ข้าราชการตำรวจและครอบครัวในสังกัดสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง มีความผูกพันและรักหน่วยงานตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กัน

         ๑๐.๓ ข้าราชการตำรวจและครอบครัวในสังกัดสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง มีคุณภาพชีวิตที่ขึ้น ลดรายจ่าย มีรายได้เสริม  สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น