การยกระดับการให้บริการประชาชน


. ในสถานีตำรวจ  
  1. บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)