ทำเนียบหัวหน้าสถานี


 

ลำดับ รายนามหัวหน้าสถานี ตำแหน่ง พ.ศ.
1

ร.ต.อ.ธนภูมิ   อุบลศิลป์

หน.สภ.บ้านกวาง

 

2535-2536
2

ร.ต.อ.บุญสืบ  หนูมี

2536-2539
3

พ.ต.ท.สัญชัย  อรชร

สว.สภ.บ้านกวาง 2539-2541
4

พ.ต.ท.ประดิษฐ์  ถิ่นสอน

สว.สภ.บ้านกวาง 2541-2545
5

พ.ต.ท.ทรงวุฒิ    พูลนิลรัตน์

สว.สภ.บ้านกวาง 2545-2545
6

พ.ต.ท.วินัย  ขุนศิริ

สว.สภ.บ้านกวาง 2545-2547
7

พ.ต.ท.พงศ์พล   พันธุ์เตี้ย

สว.สภ.บ้านกวาง 2547-2550
8

พ.ต.ท.มนัส   เกิดสุโข

สว.สภ.บ้านกวาง 2550-2551
9

พ.ต.ท.สิทธิศักดิ์   สิงห์ทองลา

สว.สภ.บ้านกวาง 2551-2554
10

พ.ต.ท.สวโรจน์  อินธนะวงษ์ชัย

สวญ.สภ.บ้านกวาง 2554-2555
11

พ.ต.ท.ฆณเทียร   เสือน่วม

สวญ.สภ.บ้านกวาง 2555-2555
12

พ.ต.ท.สวโรจน์  อินธนะวงษ์ชัย

สวญ.สภ.บ้านกวาง 2555-2558
13

พ.ต.ท.พันชิต   วุฒิศิริพร

สวญ.สภ.บ้านกวาง 2558-2560
14

พ.ต.ท.พลภูมิ   แสดงสกุลสุนทร

สวญ.สภ.บ้านกวาง 2560-2562
15

พ.ต.ท.วีรยุทธ  อรุณ

สวญ.สภ.บ้านกวาง 2562-ปัจจุบัน