วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์ของสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง

วิสัยทัศน์ (Vision)


                  

สถานีตำรวจภูธรบ้านกวางป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ตลอดจนความมั่นคงในราชอาณาจักร อำนวยความยุติธรรมให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมอย่างมีมาตรฐาน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อองค์กรและประชาชน

 

 

 

พันธกิจ (หลัก)
  1. รักษาความปลอดภัย องค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญ ประชาชน ตลอดจนการให้บริการช่วยเหลือประชาชน
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  4. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญา
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
  6. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

 

 

 

พันธกิจ (รอง)
 1. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 2. การดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของตำรวจ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตำรวจ เพื่อป้องกันและปราบปราม
  การกระทำความผิดทางอาญา และการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพื้นที่
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 5. มีการนำเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
 6.  

 

 

เป้าประสงค์

 1. การถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์มีความปลอดภัยสูงสุด
 2. พื้นที่รับผิดชอบมีความสงบและปลอดภัย ในระดับที่ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความศรัทธาต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ
 5. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งปลอดภัยจากอาชญากรรมและการแพร่ระบาดของยาเสพติด
 6. ประชาชนได้รับความเท่าเทียม เสมอภาคจากการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจ
 7. ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                 
 8. ข้าราชการตำรวจในสังกัด  มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่รับผิดชอบ มีความเป็นมืออาชีพและมีภาวะผู้นำ
 9. สถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๓๔  
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง
ประกอบด้วย  ๖  ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารเพื่อการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและชุมชน  
 
๑.๑พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการด้านกำลังพลให้มีประสิทธิภาพ
 
๑.๒พัฒนางานบริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง   
 
๑.๓พัฒนางานประชาสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง   
 
๑.๔สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและการควบคุมอาชญากรรม  
     
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันอาชญากรรม  
 
๒.๑เพิ่มศักยภาพงานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม    
 
๒.๒จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลกลางและเชื่อมโยงกับศูนย์สืบสวนปราบปรามอาชญากรรมได้ ทุกระดับ  
 
๒.๓การจัดระเบียบสังคมและควบคุมแหล่งอบายมุข  
 
๒.๔การส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  
     
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม  
 

๓.๑ เพิ่มศักยภาพงานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม  

 
 

๓.๒ จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลกลางและเชื่อมโยงกับศูนย์สืบสวนปราบปรามอาชญากรรมได้ ทุกระดับ

 
 

๓.๓ พัฒนาระบบการจัดทำบัญชีจัดทำข้อมูล และทำสำนวนสืบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องหรือพฤติการณ์กระทำความผิด 
       ทั้ง๑๔ด้าน

 
  ๓.๔ แบ่งแยกภารกิจให้ฝ่ายปฏิบัติด้วยการจัดแยกงานตามลำดับความยากง่ายในงานสืบสวนปราบปราม แต่
        ละด้าน
 
  ๓.๕ กำหนดขั้นตอนการสืบสวนปราบปรามเป็น ๓ ระดับได้แก่ แสวงหา และรวบรวมข้อมูลข่าวสาร, แปลงข้อมูล
         ข่าวสารเข้าสู่ระบบการสืบสวน และ นำตัวผู้กระทำผิดขึ้นพิสูจน์ความผิดชั้นศาล
 
  ๓.๖ จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยอย่างเป็นระบบ  
  ๓.๗ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการอำนวยความยุติธรรม  
    ๔.๑ พัฒนาระบบงาน และบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย
  ๔.๒ พัฒนาและเชิดชูคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสอบสวน
  ๔.๓ บูรณาการและพัฒนาระบบงานสอบสวนคดีอาญา ให้ทัดเทียมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
  ๔.๔ พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน
        
 
     
๕. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติและกิจการพิเศษ  
       ๕.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
  ๕.๑.๑ การถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
๕.๑.๒ พัฒนาระบบงานการข่าวเพื่อความมั่นคง
๕.๑.๓ พัฒนาความพร้อมของหน่วยในการปฏิบัติการพิเศษและรักษาความสงบเรียบร้อยในการ ชุมนุม เรียกร้องต่าง ๆ
๕.๑.๔ พัฒนาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
 ๕.๑.๕ พัฒนาศักยภาพด้านการต่อต้านการก่อวินาศกรรม
 
     
     ๕.๒ ยุทธศาสตร์ด้านกิจการพิเศษ  
 
๕.๒.๑ พัฒนาด้านกิจการพิเศษและระดมทรัพยากรทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดใน ภารกิจถวาย ความปลอดภัย            และงานโครงการพระราชดำริ
๕.๒.๒ พัฒนาขีดความสามารถข้าราชการตำรวจ ในการรักษาความปลอดภัยคุ้มครองพยานอย่างมืออาชีพ
๕.๒.๓พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกในภารกิจด้านความปลอดภัยและด้าน บรรเทาสาธารณภัย โดยนำเทคโนโลยี             เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
๕.๒ .๔ พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในภายนอก และประชาชน
 
     
       ๖.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการตรวจราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
  ๖.๑.๑ พัฒนาการรับเรื่องร้องทุกข์
 ๖.๑.๒ พัฒนาระบบการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง
                  
 
      ๖.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาตำรวจและครอบครัว  
  ๖.๒.๑ ด้านสุขภาพร่างกาย ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจออกกำลังกายทดสอบสมรรถภาพและตรวจโรคประจำปี
๖.๒.๒ด้านความคิดส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจได้ศึกษาในระดับปริญญาตรีโทเอก และศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ            ตลอดจนพัฒนาให้เป็นผู้นำ
๖.๒.๓  ด้านจิตใจ ส่งเสริมให้ทุกคนมีคุณธรรม และให้ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
๖.๒.๔ ด้านสวัสดิการที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ตลอดจนฝึกอาชีพ และหางานให้แก่ครอบครัว
 
     
     ๖.๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร - หน่วยงาน
 
  ๖.๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างของสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และภารกิจ
๖.๓.๒จัดหาวัสดุครุภัณฑ์าวุธยุทโธปกรณ์ครื่องมือสื่อสารยานพาหนะและเทคโน โลยีับการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง